Sopp og alger

Sopp og alger

Sopp og alger

Hvor forekommer sopp og alger?

Grønn algevekst kan ofte opptre på vegger mot nord eller på andre skyggefulle flater. Disse algene fester seg i første omgang i overflaten, men vil etter hvert feste seg i maling og beis og dermed bryte ned dens tekniske kvalitet. Slik algevekst bør fjernes snarest mulig. Det er også viktig å se etter årsaken til et algeproblem. Veksten kommer av fukt og dårlig luftsirkulasjon ved overflaten. Trær og busker som står for nært veggen eller som skygger for sola, kan være årsaker til algevekst fordi overflaten sjelden tørker skikkelig. Disse bør derfor vurderes fjernet.

Sopp og alger er et vanlig problem på norske trehus, og de kan være både skjemmende og direkte skadelig. Sopp- og algedrepende middel får i mange tilfeller bukt med problemet, men like viktig er det å hindre at det oppstår på nytt. Vi skiller mellom fem hovedtyper mikroorganismer, og disse har noe ulike behandlingsmåter.

 

Råtesopp (trenedbrytende sopper)

Dette er en fellesbetegnelse på flere sopptyper med ulik evne til å skille ut enzymer som angriper celleveggen i trevirket og bryter det ned. Råtesopp vokser hvis det er høyt fuktinnhold i treverket, det vil si 30-50 vektprosent.

Råtesoppen kan vi igjen dele inn i flere undertyper. Brunråtesopp er den mest vanlige i Norge. Den fører til at treverket blir brunt og sprekke opp. De vanligste typene av brunråtesopp er ekte hussopp, kjellersopp, vedmusling og tømmersopp. Hvitråtesopp bryter ned trevirket så det blir mykt, trevlete, svampaktig og forholdsvis lyst. Denne soppen er mest vanlig på løvtre, men forekommer også på bartre ved høy fuktighet. Gråråte skyldes blant annet muggsopper og bakterier som dannes etter trevirket har vært vått over tid.

Behandling: All råtesopp forebygges ved å holde treverket tørt. Benytt impregnerte materialer og råtehindrende midler på særlig fuktutsatte steder. Hvis du har fått råte, må årsaken til råte ubedres og råteskadet treverk skiftes ut.

 

Svertesopper (overflatesopp)

Svertesopp kjennetegnes ved sorte prikker eller spindelvevlignende nettverk på treverk eller overflatebehandling. I tillegg til at svertesoppen er skjemmende, kan kraftig vekst svekke overflatebehandlingen og føre til fukt- og råteskader.

Behandling: Svertesopp fjernes ved vask. Bruk husvask til årlig rengjøring eller kraftvask ved nymaling. Desinfiser deretter med sopp- og algedrepende middel før en eventuelt ny overflatebehandling skal utføres.

 

Grønske/alger

Grønske og alger er for det meste et kosmetisk problem. Det kan forårsakes av støv og forurensning, jordsprut eller nedfall fra trær i nærheten. Det vokser kun ved høy fuktighet over   lengre tid, noe som gir fare for råteskader. Finnes oftest på nordvendte vegger og bak busker og trær som står nær husveggen.
Behandling: Vask vekk med  sopp- og algedrepende middel. Forebygg ny vekst å redusere fuktigheten og fjerne eventuell vegetasjonen som står inntil det utsatte stedet.

 

Lav

Lav består av alger og sopp i symbiose, men er ikke et stort problem på utvendig kledning. Lav er vanligst på utsatte steder som gjerder, vannbord og vindskier.
Behandling: Vaskes vekk med kraftvask og desinfiser med sopp- og algedrepende middel.

 

Mose

På bygninger opptrer mose mest på nordvendt takstein, i renner og på grunnmurer med meget høy og stabil fuktbelastning. Mose taper ofte i konkurransen mot lav, alger og svertesopper. Mose er ikke noe stort problem på malte overflater.
Behandling: Vaskes vekk med kraftvask og desinfiser med sopp- og algedrepende middel. Forebygg ny vekst å redusere fuktigheten og fjerne eventuell vegetasjonen.

 

kilde: viivilla.no